bylge-logo

  Bylge

  Logaritma Kuralları (Logaritma Özellikleri)

  Logaritma Nedir ? Logaritma sözcüğü, Eski Yunanca'da "oran" anlamına gelen λόγος (lógos) ile "sayı" anlamına gelen αριθμός (arithmós) sözcüklerinden türetil

  Picture of the Pow

  Pow

  @pow


  Logaritma_Kuralları_(Logaritma_Özellikleri)


  Logaritma Nedir ?


  Logaritma sözcüğü, Eski Yunanca'da "oran" anlamına gelen λόγος (lógos) ile "sayı" anlamına gelen αριθμός (arithmós) sözcüklerinden türetilmiştir.


  Örneğin 625 sayısını, 5x5x5x5 veya 5⁴ şeklinde de yazabiliriz. 5'in üzerindeki 4 sayısı, 5'in yan yana kaç kere kendi kendisiyle çarpılacağını gösterir. Burada 5'e taban, 4 ise üs veya kuvvet denir. 5⁴ ifadesi, "5 üzeri 4" veya "5 üssü 4" şeklinde okunur.


  Üslü sayılarda üs veya kuvvete, logaritma da denir. Logaritma genelde log şeklinde ifade edilir. 5⁴ = 625 ise 625'in 5 tabanına göre logaritması 4'tür. log₅ 625 = 4 İfadesi, "5 tabanına göre 625'in logaritması 4'tür" şeklinde okunur. Logaritma bir üs (kuvvet) bulma işlemidir.


  2⁷ = 128 ⇔ log₂ 128 = 7

  6³ = 216 ⇔ log₆ 216 = 3

  10⁵ = 10000 ⇔ log₁₀ 10000 = 5

  5⁰ = 1 ⇔ log₅ 1 = 0

  9⁰∙⁵ = 3 ⇔ log₉ 3 = 0.5 = 1/2

  16⁰∙²⁵ = 2 ⇔ log₁₆ 2 = 0.25 = 1/4


  Logaritmanın değeri sıfır veya sıfırdan büyük kesirli bir sayı olabileceği gibi sıfırdan küçük bir sayı da olabilir.


  2⁸ (256) Sayısının karekökü 2⁴ (16) sayısına eşittir. Buradan, bir sayının karekökünü bulmak istediğimizde logaritmasını ikiye bölmemiz gerektiğini anlarız. Çünkü 256 sayısının 2 tabanına göre logaritması olan 8'i ikiye bölersek, 16 sayısının 2 tabanına göre logaritması olan 4'ü elde ederiz. 5⁶ (15625) sayısının küpkökü 5² (25) sayısına eşittir. Buradan, bir sayının küpkökünü bulmak istediğimizde logaritmasını üçe bölmemiz gerektiğini anlarız. Çünkü 15625 sayısının 5 tabanına göre logaritması olan 6'yı üçe bölersek, 25 sayısının 5 tabanına göre logaritması olan 2'yi elde ederiz.


  Logaritma Fonksiyonunun Tanımı


  a ϵ R⁺ ve a ≠ 1 olmak üzere, f: R → R⁺, y = f(x) = xᵃ üstel fonksiyonunun tersi olan f⁻¹: R⁺ → R , y = f(x) = logₐ x fonksiyonuna logaritma fonksiyonu denir.


  Bayağı Logaritma ve Doğal Logaritma


  Tabanın 10 olduğu logaritmaya, bayağı logaritma denir. Bayağı logaritma fonksiyonu y = f(x) = log₁₀ x yerine daha çok y = f(x) = log x şeklinde gösterilir. Tabanın e (2.7182818284...) olduğu logaritmaya ise doğal logaritma denir. Doğal logaritma fonksiyonu ise y = f(x) = logₑ x yerine daha çok y = f(x) = ln x şeklinde gösterilir.


  Logaritma Fonksiyonunun Grafiği


  Logaritma_Kuralları_(Logaritma_Özellikleri)


  Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri


  1. Her tabana göre 1'in logaritması 0'dır.

  a ϵ R⁺ ve a ≠ 1 olmak üzere; logₐ 1 = 0


  logₐ 1 = m olsun.

  aᵐ = 1 olur.

  a⁰ = k olsun. (x, k ≠ 0)

  a⁰/k = k/k

  a⁰/a⁰ = 1

  a⁰⁻⁰ = 1

  a⁰ = 1

  aᵐ = a⁰

  m = 0 olur.


  Örnek: log₂ 1 = 0, log₅ 1 = 0, log 1 = 0, ln 1 = 0


  2. 1'den farklı her pozitif tam sayının kendi tabanına göre logaritması 1'e eşittir.

  a ϵ R⁺ ve a ≠ 1 olmak üzere; logₐ a = 1


  logₐ a = m olsun.

  aᵐ = a olur.

  aᵐ = a¹

  m = 1 olur.


  Örnek: log₃ 3 = 1, log₉ 9 = 1, log 10 = 1, ln e = 1


  3. Tabanları aynı iki sayının çarpımının logaritması, sayıların ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşittir. Aynı ifadeyi tersten söylersek tabanları aynı iki sayının logaritmalarının toplamı, sayıların çarpımının logaritmasına eşittir.

  a, x ve y ϵ R⁺ ve a ≠ 0 olmak üzere; logₐ (x.y) = logₐ x + logₐ y


  logₐ x = m ve logₐ y = n olsun.

  aᵐ = x ve aⁿ = y olur.

  x.y = aᵐ.aⁿ

  x.y = aᵐ⁺ⁿ

  x.y = aᵗ olsun.

  logₐ (x.y) = t olur.

  aᵗ = aᵐ⁺ⁿ

  t = m + n

  logₐ (x.y) = logₐ x + logₐ y olur.


  Örnek: log₂ (8.32) = ?

  log₂ (8.32) = log₂ 8 + log₂ 32

  log₂ (8.32) = 3 + 5

  log₂ (8.32) = 8


  4. Tabanları aynı iki sayının bölümünün logaritması, sayıların ayrı ayrı logaritmalarının farkına eşittir. Aynı ifadeyi tersten söylersek tabanları aynı iki sayının logaritmalarının farkı, sayıların bölümünün logaritmasına eşittir.

  a, x ve y ϵ R⁺ ve a, y ≠ 0 olmak üzere; logₐ (x/y) = logₐ x - logₐ y


  logₐ x = m ve logₐ y = n olsun.

  aᵐ = x ve aⁿ = y olur.

  x/y = aᵐ/aⁿ

  x/y = aᵐ⁻ⁿ

  x/y = aᵗ olsun.

  logₐ (x/y) = t olur.

  aᵗ = aᵐ⁻ⁿ

  t = m - n

  logₐ (x/y) = logₐ x - logₐ y olur.


  Örnek: log₃ (243/27) = ?

  log₃ (243/27) = log₃ 243 - log₃ 27

  log₃ (243/27) = 5 - 3

  log₃ (243/27) = 2


  5. Üslü bir ifadenin logaritması alınırken üs dışarı çıkarılarak da logaritma alınabilir.

  a ve b ϵ R⁺, m ϵ R olmak üzere; logₐ bᵐ = m.logₐ b


  bᵐ = b.b.b...b (m tane b)

  logₐ bᵐ = logₐ (b.b.b...b)

  logₐ (x.y) = logₐ x + logₐ y

  logₐ bᵐ = logₐ b + logₐ b + logₐ b + . . . + logₐ b (m tane logₐ b)

  logₐ bᵐ = m.logₐ b


  Örnek: log₆ 3⁵ = 5.log₆ 3, log₅ ∛9 = 1/3.log₅ 9, Log₄ 5⁻⁶ = -6.Log₄ 5


  6. Tabanı üslü bir ifadenin logaritması alınırken üs çarpma işlemine göre ters çevrilip dışarı alınarak da logaritma alınabilir.

  a ve b ϵ R⁺, n ϵ R ve n ≠ 0 olmak üzere; logₐⁿ b = 1/n.logₐ b


  logₐⁿ b = m olsun.

  (aⁿ)ᵐ = b olur.

  aⁿᵐ = b

  aᵐ = b¹˸ⁿ

  logₐ b¹˸ⁿ = m

  logₐ bᵐ = m.logₐ b

  1/n.logₐ b = m

  1/n.logₐ b = logₐⁿ b


  Örnek: log₅³ 100 = 1/3.log₅ 100, log₂⁵ 30 = 1/5.log₂ 30, log₁₀⁻⁴ 25 = -1/4.log₁₀ 25


  7. Yukarıdaki iki formülü birleştirirsek;

  logₐⁿ bᵐ = m.logₐⁿ b

  logₐⁿ bᵐ = m.1/n.logₐ b

  logₐⁿ bᵐ = m/n.logₐ b olur.


  Örnek: Log₅⁴ 2⁷ = 7/4.Log₅ 2, log₃² 5³ = 3/2.log₃ 5, Log₄⁵ 10² = 2/5.Log₄ 10


  8. Taban ile sayı yer değiştirirse çarpma işlemine göre önceki logaritmanın tersi elde edilir.

  a ve x ϵ R⁺ olmak üzere; logₓ a = 1/logₐ x


  logₐ x = y olsun.

  aʸ = x olur.

  logₓ a = logₐʸ a

  logₓ a = 1/y.logₐ a

  logₓ a = 1/y.1

  logₓ a = 1/y

  logₓ a = 1/logₐ x


  Örnek: log₂ 5 = 1/log₅ 2, log₁₀ 7 = 1/log₇ 10, log₉ 3 = 1/log₃ 9


  9. Logaritmada taban değişikliği;

  a, b ve x ϵ R⁺ olmak üzere; logₐ b = logₓ b/logₓ a


  logₓ b = m ve logₓ a = n olsun.

  xᵐ = b ve xⁿ = a olur.

  logₐ b = logₓⁿ xᵐ

  logₐ b = m/n.logₓ x

  logₐ b = m/n.1

  logₐ b = m/n

  logₐ b = logₓ b/logₓ a


  Örnek: log₃ 8 = ?

  Ortak tabanı 10 seçelim.

  log₃ 8 = log₁₀ 8/log₁₀ 3

  log₃ 8 = log 8/log 3

  Published Date:

  May 28, 2021

  Updated Date:

  December 09, 2023